GvÀìªÀUÀ¼ÀÄ


"ªÀĺÁgÀxÉÆÃvÀìªÀ (ZÀA¥ÁµÀ¶× §æºÀägÀxÉÆÃvÀìªÀ)"
1 02-12-2019 ¸ÉÆêÀĪÁgÀ
 
aPÀÌ gÀxÉÆÃvÀìªÀ (¥ÀAZÀ«Ä)
1 10-04-2019 §ÄzsÀªÁgÀ
2 24-04-2019 §ÄzsÀªÁgÀ
3 09-05-2019 UÀÄgÀĪÁgÀ
4 23-05-2019 UÀÄgÀĪÁgÀ
5 16-12-2019 ¸ÉÆêÀĪÁgÀ
6 30-01-2020 UÀÄgÀĪÁgÀ
7 13-02-2020 UÀÄgÀĪÁgÀ
8 28-02-2020 ±ÀÄPÀæªÁgÀ
9 13-03-2020 ±ÀÄPÀæªÁgÀ
ZÀAzÀæªÀÄAqÀ® GvÀìªÀ (¥ÁqÀå)
1 20-04-2019 ±À¤ªÁgÀ
2 05-05-2019 D¢vÀåªÁgÀ
3 19-05-2019 D¢vÀåªÁgÀ
4 04-06-2019 ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ
5 13-12-2019 ±ÀÄPÀæªÁgÀ
6 27-12-2019 ±ÀÄPÀæªÁgÀ
7 11-01-2020 ±À¤ªÁgÀ
8 25-01-2020 ±À¤ªÁgÀ
9 10-02-2020 ¸ÉÆêÀĪÁgÀ
10 24-02-2020 ¸ÉÆêÀĪÁgÀ
11 10-03-2020 ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ
"ºÀÆ«£À vÉÃgÀÄ GvÀìªÀ (vÀ¢UÉ + ºÀÄtÂÚªÉÄ)"
1 08-04-2019 ¸ÉÆêÀĪÁgÀ
2 19-04-2019 ±ÀÄPÀæªÁgÀ
3 22-04-2019 ¸ÉÆêÀĪÁgÀ
4 07-05-2019 ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ
5 18-05-2019 ±À¤ªÁgÀ
6 21-05-2019 ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ
7 15-12-2019 D¢vÀåªÁgÀ
8 10-01-2020 ±ÀÄPÀæªÁgÀ
9 13-01-2020 ¸ÉÆêÀĪÁgÀ
10 27-01-2020 ¸ÉÆêÀĪÁgÀ
11 11-02-2020 ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ
12 26-02-2020 §ÄzsÀªÁgÀ
13 09-03-2020 ¸ÉÆêÀĪÁgÀ
14 12-03-2020 UÀÄgÀĪÁgÀ
¥ÀÄgÀĵÀgÁAiÀÄ MAn£ÉêÀÄ (¸À¥ÀÛ«Ä)
1 12-04-2019 ±ÀÄPÀæªÁgÀ
2 26-04-2019 ±ÀÄPÀæªÁgÀ
3 11-05-2019 ±À¤ªÁgÀ
4 25-05-2019 ±À¤ªÁgÀ
5 01-02-2020 ±À¤ªÁgÀ
6 15-02-2020 ±À¤ªÁgÀ
7 02-03-2020 ¸ÉÆêÀĪÁgÀ
8 15-03-2020 D¢vÀåªÁgÀ
 
«.¸ÀÆ: ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ gÀxÉÆÃvÀìªÀUÀ¼À CxÀªÁ ¥ÀÄgÀĵÀgÁAiÀÄ MAn£ÉêÀÄzÀ §UÉÎ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¢£ÀUÀ¼À ªÀÄÄAavÀªÁVAiÉÄà ¢£À ¤UÀ¢ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÉêÁ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ªÀÄÄAUÀqÀªÁV PÀbÉÃjUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
«±ÉõÀ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ
±ÀÄzÀÞ µÀ¶×, D±ÉèõÀ £ÀPÀëvÀæ, KPÁzÀ² - ¢£ÀUÀ¼ÀÄ, ²æÃPÀȵÀÚ d£ÁäµÀ׫Ä, ªÀĺÁ²ªÀgÁwæ.more

GvÀìªÀ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ

  • ªÀĺÁgÀxÉÆÃvÀìªÀ - 02/12/2019
  • aPÀÌ gÀxÉÆÃvÀìªÀ
  • ©Ã¢AiÀÄ°è ZÀAzÀæªÀÄAqÀ® GvÀìªÀ
  • ©Ã¢AiÀÄ°è ºÀÆ«£À vÉÃj£À GvÀìªÀ
  • ¥ÀÄgÀĵÀgÁAiÀÄ MAn£ÉêÀÄ
more

¸ÉêÉUÀ¼À ¥ÀnÖ ºÁUÀÆ zÀgÀ

  • ¸À¥Àð¸ÀA¸ÁÌgÀ - £ÁUÀ¥ÀæwµÉ×
  • ªÀĺÁgÀxÉÆÃvÀìªÀ
  • D±ÉèõÀ §°
  • QëÃgÁ©üµÉÃPÀ
  • ¢Ã¥ÁgÁzsÀ£ÉAiÀÄÄPÀÛ gÀAUÀ¥ÀÆeÉ
more