GvÀìªÀUÀ¼ÀÄ


ªÀĺÁgÀxÉÆÃvÀìªÀ (ZÀA¥ÁµÀ¶× §æºÀägÀxÉÆÃvÀìªÀ)
1 13-12-2018 UÀÄgÀĪÁgÀ
 
aPÀÌ gÀxÉÆÃvÀìªÀ (¥ÀAZÀ«Ä)
1 22-03-2018 UÀÄgÀĪÁgÀ
2 05-04-2018 UÀÄgÀĪÁgÀ
3 20-04-2018 ±ÀÄPÀæªÁgÀ
4 05-05-2018 ±À¤ªÁgÀ
5 19-05-2018 ±À¤ªÁgÀ
6 03-06-2018 D¢vÀåªÁgÀ
7 27-12-2018 UÀÄgÀĪÁgÀ
8 25-01-2019 ±ÀÄPÀæªÁgÀ
9 10-02-2019 D¢vÀåªÁgÀ
10 23-02-2019 ±À¤ªÁgÀ
11 11-03-2019 ¸ÉÆêÀĪÁgÀ
12 25-03-2019 ¸ÉÆêÀĪÁgÀ
ZÀAzÀæªÀÄAqÀ® GvÀìªÀ (¥ÁqÀå)
1 18-03-2018 D¢vÀåªÁgÀ
2 01-04-2018 D¢vÀåªÁgÀ
3 16-04-2018 ¸ÉÆêÀĪÁgÀ
4 01-05-2018 ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ
5 16-05-2018 §ÄzsÀªÁgÀ
6 30-05-2018 §ÄzsÀªÁgÀ
7 14-06-2018 UÀÄgÀĪÁgÀ
8 23-12-2018 D¢vÀåªÁgÀ
9 22-01-2019 ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ
10 05-02-2019 ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ
11 20-02-2019 §ÄzsÀªÁgÀ
12 07-03-2019 UÀÄgÀĪÁgÀ
13 22-03-2019 ±ÀÄPÀæªÁgÀ
ºÀÆ«£À vÉÃgÀÄ GvÀìªÀ (vÀ¢UÉ + ºÀÄtÂÚªÉÄ)
1 20-03-2018 ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ
2 31-03-2018 ±À¤ªÁgÀ
3 03-04-2018 ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ
4 18-04-2018 §ÄzsÀªÁgÀ
5 30-04-2018 ¸ÉÆêÀĪÁgÀ
6 03-05-2018 UÀÄgÀĪÁgÀ
7 18-05-2018 ±ÀÄPÀæªÁgÀ
8 01-06-2018 ±ÀÄPÀæªÁgÀ
9 25-12-2018 ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ
10 23-01-2019 §ÄzsÀªÁgÀ
11 08-02-2019 ±ÀÄPÀæªÁgÀ
12 22-02-2019 ±ÀÄPÀæªÁgÀ
13 09-03-2019 ±À¤ªÁgÀ
14 20-03-2019 §ÄzsÀªÁgÀ
15 23-03-2019 ±À¤ªÁgÀ
¥ÀÄgÀĵÀgÁAiÀÄ MAn£ÉêÀÄ (¸À¥ÀÛ«Ä)
1 24-03-2018 ±À¤ªÁgÀ
2 07-04-2018 ±À¤ªÁgÀ
3 22-04-2018 D¢vÀåªÁgÀ
4 07-05-2018 ¸ÉÆêÀĪÁgÀ
5 21-05-2018 ¸ÉÆêÀĪÁgÀ
6 06-06-2018 §ÄzsÀªÁgÀ
7 27-01-2019 D¢vÀåªÁgÀ
8 12-02-2019 ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ
9 25-02-2019 ¸ÉÆêÀĪÁgÀ
10 13-03-2019 §ÄzsÀªÁgÀ
11 27-03-2019 §ÄzsÀªÁgÀ
 
 
«.¸ÀÆ: ªÉÄÃ¯É w½¹zÀ gÀxÉÆÃvÀìªÀUÀ¼À CxÀªÁ ¥ÀÄgÀĵÀgÁAiÀÄ MAn£ÉêÀÄzÀ §UÉÎ ºÀ¢£ÉÊzÀÄ ¢£ÀUÀ¼À ªÀÄÄAavÀªÁVAiÉÄà ¢£À ¤UÀ¢ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÉêÁ ±ÀĮ̪À£ÀÄß ªÀÄÄAUÀqÀªÁV PÀbÉÃjUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀvÀPÀÌzÀÄÝ.
«±ÉõÀ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ
±ÀÄzÀÞ µÀ¶×, D±ÉèõÀ £ÀPÀëvÀæ, KPÁzÀ² - ¢£ÀUÀ¼ÀÄ, ²æÃPÀȵÀÚ d£ÁäµÀ׫Ä, ªÀĺÁ²ªÀgÁwæ.more

GvÀìªÀ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ

  • ªÀĺÁgÀxÉÆÃvÀìªÀ - 13/12/2018
  • aPÀÌ gÀxÉÆÃvÀìªÀ
  • ©Ã¢AiÀÄ°è ZÀAzÀæªÀÄAqÀ® GvÀìªÀ
  • ©Ã¢AiÀÄ°è ºÀÆ«£À vÉÃj£À GvÀìªÀ
  • ¥ÀÄgÀĵÀgÁAiÀÄ MAn£ÉêÀÄ
more

¸ÉêÉUÀ¼À ¥ÀnÖ ºÁUÀÆ zÀgÀ

  • ¸À¥Àð¸ÀA¸ÁÌgÀ - £ÁUÀ¥ÀæwµÉ×
  • ªÀĺÁgÀxÉÆÃvÀìªÀ
  • D±ÉèõÀ §°
  • QëÃgÁ©üµÉÃPÀ
  • ¢Ã¥ÁgÁzsÀ£ÉAiÀÄÄPÀÛ gÀAUÀ¥ÀÆeÉ
more