«±ÉõÀ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ


£ÁUÀgÀ ¥ÀAZÀ«Ä
1 05-08-2019 ¸ÉÆêÀĪÁgÀ
±ÀÄzÀÞ µÀ¶×
1 11-04-2019 UÀÄgÀĪÁgÀ
2 10-05-2019 ±ÀÄPÀæªÁgÀ
3 08-06-2019 ±À¤ªÁgÀ
4 07-07-2019 D¢vÀåªÁgÀ
5 06-08-2019 ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ
6 04-09-2019 §ÄzsÀªÁgÀ
7 04-10-2019 ±ÀÄPÀæªÁgÀ
8 02-11-2019 ±À¤ªÁgÀ
9 02-12-2019 ¸ÉÆêÀĪÁgÀ
10 01-01-2020 §ÄzsÀªÁgÀ
11 31-01-2020 ±ÀÄPÀæªÁgÀ
12 01-03-2020 D¢vÀåªÁgÀ
D±ÉèõÀ £ÀPÀëvÀæ
1 14-04-2019 D¢vÀåªÁgÀ
2 12-05-2019 D¢vÀåªÁgÀ
3 08-06-2019 ±À¤ªÁgÀ
4 05-07-2019 ±ÀÄPÀæªÁgÀ
5 02-08-2019 ±ÀÄPÀæªÁgÀ
6 29-08-2019 UÀÄgÀĪÁgÀ
7 26-09-2019 UÀÄgÀĪÁgÀ
8 23-10-2019 §ÄzsÀªÁgÀ
9 19-11-2019 ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ
10 16-12-2019 ¸ÉÆêÀĪÁgÀ
11 13-01-2020 ¸ÉÆêÀĪÁgÀ
12 09-02-2020 D¢vÀåªÁgÀ
13 07-03-2020 ±À¤ªÁgÀ
KPÁzÀ² ¢£ÀUÀ¼ÀÄ
1 16-04-2019 ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ
2 30-04-2019 ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ
3 15-05-2019 §ÄzsÀªÁgÀ
4 30-05-2019 UÀÄgÀĪÁgÀ
5 13-06-2019 UÀÄgÀĪÁgÀ
6 29-06-2019 ±À¤ªÁgÀ
7 12-07-2019 ±ÀÄPÀæªÁgÀ
8 16-07-2019 ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ (ZÀAzÀæ UÀæºÀt ; ¸À¥Àð¸ÀA¸ÁÌgÀ ¥ÁægÀA¨sÀ E®è)
9 28-07-2019 D¢vÀåªÁgÀ
10 11-08-2019 D¢vÀåªÁgÀ
11 23-08-2019 ±ÀÄPÀæªÁgÀ (²æÃPÀȵÀÚ d£ÁäµÀ׫Ä)
12 27-08-2019 ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ
13 09-09-2019 ¸ÉÆêÀĪÁgÀ
14 25-09-2019 §ÄzsÀªÁgÀ
15 09-10-2019 §ÄzsÀªÁgÀ
16 24-10-2019 UÀÄgÀĪÁgÀ
17 08-11-2019 ±ÀÄPÀæªÁgÀ
18 23-11-2019 ±À¤ªÁgÀ
19 08-12-2019 D¢vÀåªÁgÀ
20 22-12-2019 D¢vÀåªÁgÀ
21 25-12-2019 §ÄzsÀªÁgÀ (UÀæºÀt ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸À¥Àð¸ÀA¸ÁÌgÀ ¥ÁægÀA¨sÀ E®è)
22 26-12-2019 UÀÄgÀĪÁgÀ (UÀæºÀt ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸À¥Àð¸ÀA¸ÁÌgÀ ¥ÁægÀA¨sÀ E®è)
23 06-01-2020 ¸ÉÆêÀĪÁgÀ
24 20-01-2020 ¸ÉÆêÀĪÁgÀ
25 05-02-2020 §ÄzsÀªÁgÀ
26 19-02-2020 §ÄzsÀªÁgÀ
27 21-02-2020 ¸ÉÆêÀĪÁgÀ (ªÀĺÁ ²ªÀgÁwæ)
28 06-03-2020 §ÄzsÀªÁgÀ
29 19-03-2020 UÀÄgÀĪÁgÀ
30 20-03-2020 ±ÀÄPÀæªÁgÀ (CwjPÉÆÛÃ¥ÀªÁ¸À)
¸ÀAPÀæªÀÄt ¢£ÀUÀ¼ÀÄ
1 14-04-2019 D¢vÀåªÁgÀ (ªÉÄõÀ)
2 15-05-2019 §ÄzsÀªÁgÀ (ªÀȵÀ¨sÀ)
3 15-06-2019 ±À¤ªÁgÀ («ÄxÀÄ£À)
4 16-07-2019 ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ (PÀPÁðlPÀ)
5 17-08-2019 ±À¤ªÁgÀ (¹AºÀ)
6 17-09-2019 ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ (PÀ£Áå)
7 17-10-2019 UÀÄgÀĪÁgÀ (vÀįÁ)
8 16-11-2019 ±À¤ªÁgÀ (ªÀȲÑPÀ)
9 16-12-2019 ¸ÉÆêÀĪÁgÀ (zsÀ£ÀÄ)
10 14-01-2020 ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ (ªÀÄPÀgÀ)
11 13-02-2020 UÀÄgÀĪÁgÀ (PÀÄA¨sÀ)
12 14-03-2020 ±À¤ªÁgÀ («ÄãÀ)
 
«.¸ÀÆ: «PÁj £ÁªÀÄ ¸ÀAªÀvÀìgÀzÀ PÁwðPÀ §ºÀļÀ zÁézÀ² D¢vÀåªÁgÀ vÁjÃPÀÄ 24-11-2019 jAzÀ ªÀiÁUÀð²gÀ ±ÀÄzÀÞ zÁézÀ² ¸ÉÆêÀĪÁgÀ vÁjÃPÀÄ 09-12-2019 gÀ ªÀgÉUÉ ªÁ¶ðPÀ ZÀA¥ÁµÀ¶× eÁvÁæ GvÀìªÀUÀ¼ÀÄ dgÀÄUÀÄvÀÛªÉ.
«±ÉõÀ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ
±ÀÄzÀÞ µÀ¶×, D±ÉèõÀ £ÀPÀëvÀæ, KPÁzÀ² - ¢£ÀUÀ¼ÀÄ, ²æÃPÀȵÀÚ d£ÁäµÀ׫Ä, ªÀĺÁ²ªÀgÁwæ.more

GvÀìªÀ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ

  • ªÀĺÁgÀxÉÆÃvÀìªÀ - 02/12/2019
  • aPÀÌ gÀxÉÆÃvÀìªÀ
  • ©Ã¢AiÀÄ°è ZÀAzÀæªÀÄAqÀ® GvÀìªÀ
  • ©Ã¢AiÀÄ°è ºÀÆ«£À vÉÃj£À GvÀìªÀ
  • ¥ÀÄgÀĵÀgÁAiÀÄ MAn£ÉêÀÄ
more

¸ÉêÉUÀ¼À ¥ÀnÖ ºÁUÀÆ zÀgÀ

  • ¸À¥Àð¸ÀA¸ÁÌgÀ - £ÁUÀ¥ÀæwµÉ×
  • ªÀĺÁgÀxÉÆÃvÀìªÀ
  • D±ÉèõÀ §°
  • QëÃgÁ©üµÉÃPÀ
  • ¢Ã¥ÁgÁzsÀ£ÉAiÀÄÄPÀÛ gÀAUÀ¥ÀÆeÉ
more