¢£ÀªÀ» £ÀqÉAiÀÄvÀPÀÌ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ


PÀæ.¸ÀA. ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ zÀgÀ (₹)
²æà ¸ÀħæºÀätå zÉêÀgÀ ¸À¤ß¢üAiÀÄ°è
1 ªÀĺÁgÀxÉÆÃvÀìªÀ 25000
2 aPÀÌ gÀxÉÆÃvÀìªÀ 8000
3 ©Ã¢AiÀÄ°è ZÀAzÀæªÀÄAqÀ® GvÀìªÀ 6000
4 ©Ã¢AiÀÄ°è ºÀÆ«£À vÉÃj£À GvÀìªÀ 5000
5 gÁeÁAUÀtzÀ°è ±ÉõÀªÁºÀ£ÀAiÀÄÄPÀÛ §Ar GvÀìªÀ 3000
6 ¥ÀAZÁªÀÄÈvÀ ªÀĺÁ©üµÉÃPÀ 6000
7 ¢Ã¥ÁgÁzsÀ£ÉAiÀÄÄPÀÛ ¥Á®Q GvÀìªÀ 2500
8 ¥Á®Q GvÀìªÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀĺÁ¥ÀÆeÉ 1500
9 Erà ¢£ÀzÀ ¸À¥ÀjªÁgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÉêÁ 2000
10 ªÀĺÁ¥ÀÆeÉ (Erà ¢£ÀzÀ «¤AiÉÆÃUÀ) 400
11 ªÀĺÁ¥ÀÆeÉ (ªÀÄzsÁåºÀß «¤AiÉÆÃUÀ) 250
PÀæ.¸ÀA. 8, 9, 10, 11 £Éà ¸ÉêÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAvÀ¥ÀðuÉ ¸ÀªÉÄÃvÀ £ÀqɸÀ¨ÉÃPÁzÀ°è ¥ÀævÉåÃPÀ ₹ 500.00 £ÀÄß vÉgÀ¨ÉÃPÁUÀĪÀÅzÀÄ.
12 ¥ÀªÀªÀiÁ£ÀAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀAZÁªÀÄÈvÁ©üµÉÃPÀ 100
13 PÀ®±À¥ÀÆeÁAiÀÄÄPÀÛ ¥ÀAZÁªÀÄÈvÁ©üµÉÃPÀ 100
14 ¥ÀAZÁªÀÄÈvÀÁ©üµÉÃPÀ 75
15 gÀÄzÁæ©üµÉÃPÀ 75
16 QëÃgÁ©üµÉÃPÀ 50
17 ±ÉõÀ¸ÉÃªÉ (CµÉÆ×ÃvÀÛgÀ ¸À»vÀ) 100
18 ºÀjªÁt £ÉʪÉÃzÀå 100
19 PÁwðPÀ ¥ÀÆeÉ 50
20 ¥ÀAZÀPÀeÁÓAiÀÄ 15
21 avÁæ£Àß ¸ÀªÀÄ¥ÀðuÉ 100
22 ºÀÁ®Ä ¥ÁAiÀĸÀ 100
23 ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀiÁZÀð£É 25
24 CµÉÆ×ÃvÀÛgÀ CZÀð£É 20
25 ªÀÄȵÁ×£Àß ¸ÀAvÀ¥ÀðuÉ 500
26 ¸ÀAvÀ¥ÀðuÉ (8 d£ÀPÉÌ) 200
27 £ÀAzÁ¢Ã¥À (1 wAUÀ½UÉ) 400
28 gÁwæ ªÀĺÁ¥ÀÆeÁAiÀÄÄPÀÛ ¥Á®Q GvÀìªÀ 1250
29 gÁwæ ªÀĺÁ¥ÀÆeÉ 150
30 ªÀÄAl¥ÉÆÃvÀìªÀ 300
31 qÉÆïÉÆÃvÀìªÀ 300
32 wæ±Àw CZÀð£É 25
33 ªÀÄAUÀ¼ÁgÀw 5
34 ºÀtÄÚPÁ¬Ä (PÁ¬Ä 1 gÀ) 1
35 ¯ÁqÀÄ ¥Àæ¸ÁzÀ 15
36 wÃxÀð¨Ánè 6
37 ºÀtÄÚPÁ¬Ä aî (§mÉÖ) 4
£ÀA§æ 1 jAzÀ 9 ªÀÄvÀÄÛ 28, 30, 31 £Éà ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ ¤UÀ¢AiÀiÁzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ªÀiÁvÀæ £ÀqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ.
ºÀjPÉUÀ¼ÀÄ
1 ¸À¥Àð¸ÀA¸ÁÌgÀ - £ÁUÀ¥ÀæwµÉ× 3200
2 £ÀÁUÀ¥ÀæwµÉ× 400
3 vÀįÁ¨sÁgÀ (ªÀrß fãÀ¹£À Rjâ ¥ÀævÉåÃPÀ) 75
4 ZÀªÀ® (¸ÀܼÀ PÁtÂPÉ) 25
5 Q« ZÀÄZÀÄѪÀÅzÀÄ (¸ÀܼÀ PÁtÂPÉ) 20
6 C£Àß ¥Áæ±À£À 25
7 £ÁªÀÄPÀgÀt 150
8 D±ÉèõÀ §° 400
9 D±ÉèõÀ §° GzÁå¥À£É 400
10 µÀ¶× ªÀævÀ GzÁå¥À£É 400
ªÀÄAUÀ® PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ
1 G¥À£ÀAiÀÄ£À (§æºÀä ¥ÀæwµÉ×) 500
2 ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¥ÀÆeÉ 500
«.¸ÀÆ.: ªÀÄÆ®ªÀÄÈwÛPÁ ¥Àæ¸ÁzÀªÀ£ÀÄß PÀlÄÖ 1 gÀ ₹ 2.00 ªÀÄvÀÄÛ wÃxÀð¨Ánè 1 gÀ ₹ 6.00 ¤² zÉêÀ¼À¢AzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÀÄzÀÄ
²æà GªÀiÁªÀĺÉñÀégÀ zÉêÀgÀ ¸À¤ß¢üAiÀÄ°è
1 ¢Ã¥ÁgÁzsÀ£ÉAiÀÄÄPÀÛ gÀAUÀ¥ÀÆeÉ 400
2 ¢Ã¥ÁgÁzsÀ£ÉAiÀÄÄPÀÛ PÁwðPÀ ¥ÀÆeÉ 400
3 KPÀzÀ±ÀªÁgÀ gÀÄzÁæ©üµÉÃPÀ 100
4 KPÀªÁgÀ gÀÄzÁæ©üµÉÃPÀ 500
5 ¥ÀAZÁªÀÄÈvÁ©üµÉÃPÀ 50
6 ºÀjªÁt £ÉʪÉÃzÀå 75
7 PÁwðPÀ ¥ÀÆeÉ 50
8 ¸ÀºÀ¸ÀÀæ£ÁªÀiÁZÀð£É 20
9 CµÉÆÖÃvÀÛgÀ CZÀð£É 15
10 UÀt¥Àw zÉêÀjUÉ ¥ÀAZÀPÀeÁÓAiÀÄ 10
11 £ÀAzÁ¢Ã¥À (1 wAUÀ½UÉ) 300
12 ®°vÁ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄ 20
13 ªÀÄAUÀ¼ÁgÀw 5
14 ºÀtÄÚPÁ¬Ä (PÁ¬Ä 1 gÀ) 1
²æà PÀÄPÉÌ°AUÀ zÉêÀgÀ ¸À¤ß¢üAiÀÄ°è
1 KPÀªÁgÀ gÀÄzÁæ©üµÉÃPÀ 50
2 KPÀzÀ±ÀªÁgÀ gÀÄzÁæ©üµÉÃPÀ 100
3 wæªÀÄzsÀÄgÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðuÉ 30
4 CµÉÆÖÃvÀÛgÀ CZÀð£É 15
5 £ÀAzÁ¢Ã¥À (1 wAUÀ½UÉ) 350
6 ¢Ã¥ÁgÁzsÀ£ÉAiÀÄÄPÀÛ gÀAUÀ¥ÀÆeÉ 300
7 PÁwðPÀ ¥ÀÆeÉ 50
8 ªÀÄAUÀ¼ÁgÀw 5
9 ºÀtÄÚPÁ¬Ä (PÁ¬Ä 1 gÀ) 1
²æà D¢¸ÀħæºÀätå zÉêÀgÀ ¸À¤ß¢üAiÀÄ°è
1 QëÃgÁ©üµÉÃPÀ 30
2 ¥ÀAZÁªÀÄÈvÁ©üµÉÃPÀ 50
3 £ÀAzÁ¢Ã¥À (1 wAUÀ½UÉ) 350
4 gÀAUÀ¥ÀÆeÉ 500
5 C®APÁgÀ ¥ÀÆeÉ 100
6 ºÀÄvÀÛPÉÌ ¥ÀAZÉ ºÉÆ¢¸ÀĪÀÅzÀÄ (¥ÀAZÉ Rjâ ¥ÀævÉåÃPÀ) 10
7 ºÀtÄÚ vÀÄ¥Àà ¸ÀªÀÄ¥ÀðuÉ 50
8 CµÉÆÖÃvÀÀÛgÀ CZÀð£É 15
9 wæªÀÄzsÀÄgÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðuÉ 30
10 PÁwðPÀ ¥ÀÆeÉ 50
11 ¥ÀAZÀPÀeÁÓAiÀÄ 10
12 µÀÉÆÃqÀ±À£ÁªÀiÁZÀð£É 20
13 ªÀÄAUÀ¼ÁgÀw 5
14 ºÀtÄÚPÁ¬Ä (PÁ¬Ä 1 gÀ) 1
15 ¯ÁqÀÄ ¥Àæ¸ÁzÀ 15
ºÉƸÀ½UÀªÀÄä£ÀªÀgÀ ¸À¤ß¢üAiÀÄ°è
1 ¥ÀÄgÀĵÀgÁAiÀĤUÉ MAn £ÉêÀÄ 1500
2 PÀÄAPÀĪÀiÁZÀð£É 20
3 ªÀÄAUÀ¼ÁgÀw 5
4 ºÀtÄÚPÁ¬Ä (PÁ¬Ä 1 gÀ) 1
²æà PÀÁ¼À¨sÉÊgÀªÀ zÉêÀgÀ ¸À¤ß¢üAiÀÄ°è
1 ªÀÄAUÀ¼ÁgÀw 5
2 ºÀtÄÚPÁ¬Ä (PÁ¬Ä 1 gÀ) 1
PÁ²PÀmÉÖ UÀt¥Àw zÉêÀgÀ ¸À¤ß¢üAiÀÄ°è
1 ¥ÀAZÀPÀeÁÓAiÀÄ 30
2 ªÀÄAUÀ¼ÁgÀw 5
3 ºÀtÄÚPÁ¬Ä (PÁ¬Ä 1 gÀ) 1
4 gÀAUÀ¥ÀÆeÉ 500
EvÀgÀ PÁAiÀÄðUÀ¼ÀÄ
1 ºÀjPÉ M¦à¸ÀĪÀÅzÀÄ 10
2 ºÉqÉ ¥ÀÆeÉ 25
3 PÀ®±À ¸ÁߣÀ 10
4 ªÁºÀ£À ¥ÀÆeÉ
J) ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ 75
©) ®WÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ (£Á®ÄÌ ZÀPÀæzÀÄÝ) 150
¹) ¨sÁj ªÁºÀ£À (§¸ÀÄì, ¯Áj 200
5 ¥ÁæxÀð£É 100
«±ÉõÀ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ
±ÀÄzÀÞ µÀ¶×, D±ÉèõÀ £ÀPÀëvÀæ, KPÁzÀ² - ¢£ÀUÀ¼ÀÄ, ²æÃPÀȵÀÚ d£ÁäµÀ׫Ä, ªÀĺÁ²ªÀgÁwæ.more

GvÀìªÀ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ

  • ªÀĺÁgÀxÉÆÃvÀìªÀ - 02/12/2019
  • aPÀÌ gÀxÉÆÃvÀìªÀ
  • ©Ã¢AiÀÄ°è ZÀAzÀæªÀÄAqÀ® GvÀìªÀ
  • ©Ã¢AiÀÄ°è ºÀÆ«£À vÉÃj£À GvÀìªÀ
  • ¥ÀÄgÀĵÀgÁAiÀÄ MAn£ÉêÀÄ
more

¸ÉêÉUÀ¼À ¥ÀnÖ ºÁUÀÆ zÀgÀ

  • ¸À¥Àð¸ÀA¸ÁÌgÀ - £ÁUÀ¥ÀæwµÉ×
  • ªÀĺÁgÀxÉÆÃvÀìªÀ
  • D±ÉèõÀ §°
  • QëÃgÁ©üµÉÃPÀ
  • ¢Ã¥ÁgÁzsÀ£ÉAiÀÄÄPÀÛ gÀAUÀ¥ÀÆeÉ
more