PÀÄPÉÌ ²æà ¸ÀħæºÀätå zÉêÀ¸ÁÜ£À vÉgÉAiÀÄĪÀ ºÁUÀÆ ªÀÄÄZÀÄѪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ


¸ÀªÀÄAiÀÄ: ¥ÀƪÁðºÀß UÀAmÉ 6.30 jAzÀ 1.30 gÀ ªÀgÉUÉ ºÁUÀÆ C¥ÀgÁºÀß UÀAmÉ 3.30 jAzÀ gÁwæ UÀAmÉ 8.00 gÀ ªÀgÉUÉ

¥ÁævÀB PÁ® 5.00 UÀAmÉUÉ UÀ¨sÀðUÀÄr ¨ÁV®Ä vÉgÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, UÉÆÃ¥ÀÆeÉ
¨É¼ÀUÉÎ 5.30 jAzÀ 6.00 UÀAmÉ ²æà zÉêÀjUÉ GµÁPÁ® ¥ÀÆeÉ
¨É¼ÀUÉÎ 6.30 jAzÀ 10.00 UÀAmÉ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ
¥ÀƪÁðºÀß 10.00 jAzÀ 12.15 UÀAmÉ PÀ®±À ¥ÀÆeÉ, ¥ÀAZÁªÀÄÈvÁ©üµÉÃPÀ, CZÀð£É, ªÀĺÁ£ÉʪÉÃzÀå, ªÀĺÁªÀÄAUÀ¼ÁgÀw
C¥ÀgÁºÀß 12.30 jAzÀ 1.30 UÀAmÉ ²æà zÉêÀgÀ wÃxÀð¥Àæ¸ÁzÀ «vÀgÀuÉ
C¥ÀgÁºÀß 11.30 jAzÀ 2.00 UÀAmÉ C£Àß ¸ÀAvÀ¥ÀðuÉ
C¥ÀgÁºÀß 3.30 jAzÀ 6.00 UÀAmÉ ¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ
¸ÀAeÉ 6.00 jAzÀ 7.45 UÀAmÉ ²æà zÉêÀjUÉ gÁwæ ªÀĺÁ¥ÀÆeÉ
gÁwæ 7.45 jAzÀ 8.30 UÀAmÉ ²æà zÉêÀgÀ wÃxÀð¥Àæ¸ÁzÀ «vÀgÀuÉ
gÁwæ 7.30 jAzÀ 9.30 UÀAmÉ C£Àß ¸ÀAvÀ¥ÀðuÉ

«.¸ÀÆ.: «±ÉõÀ ¢£ÀUÀ¼À°è C¤jÃQëvÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼ÀÄ EgÀ§ºÀÄzÁVzÉ.
«±ÉõÀ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ
±ÀÄzÀÞ µÀ¶×, D±ÉèõÀ £ÀPÀëvÀæ, KPÁzÀ² - ¢£ÀUÀ¼ÀÄ, ²æÃPÀȵÀÚ d£ÁäµÀ׫Ä, ªÀĺÁ²ªÀgÁwæ.more

GvÀìªÀ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ

  • ªÀĺÁgÀxÉÆÃvÀìªÀ - 02/12/2019
  • aPÀÌ gÀxÉÆÃvÀìªÀ
  • ©Ã¢AiÀÄ°è ZÀAzÀæªÀÄAqÀ® GvÀìªÀ
  • ©Ã¢AiÀÄ°è ºÀÆ«£À vÉÃj£À GvÀìªÀ
  • ¥ÀÄgÀĵÀgÁAiÀÄ MAn£ÉêÀÄ
more

¸ÉêÉUÀ¼À ¥ÀnÖ ºÁUÀÆ zÀgÀ

  • ¸À¥Àð¸ÀA¸ÁÌgÀ - £ÁUÀ¥ÀæwµÉ×
  • ªÀĺÁgÀxÉÆÃvÀìªÀ
  • D±ÉèõÀ §°
  • QëÃgÁ©üµÉÃPÀ
  • ¢Ã¥ÁgÁzsÀ£ÉAiÀÄÄPÀÛ gÀAUÀ¥ÀÆeÉ
more