£ÀªÀÄä ¸ÀA¥ÀPÀð


zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ CAZÉ «¼Á¸À:
PÀÄPÉÌ ²æà ¸ÀħæºÀätå zÉêÀ¸ÁÜ£À,
¸ÀħæºÀätå, ¸ÀļÀå vÁ®ÆPÀÄ,
zÀQëtPÀ£ÀßqÀ f¯Éè,
¦£ï: 574238

¸ÀA¥ÀQð¸À¨ÉÃPÁzÀ C¢üPÁj & «¼Á¸À:
PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÁ¢üPÁj,
PÀÄPÉÌ ²æà ¸ÀħæºÀätå zÉêÀ¸ÁÜ£À,
¸ÀħæºÀätå, ¸ÀļÀå vÁ®ÆPÀÄ,
zÀQëtPÀ£ÀßqÀ f¯Éè,
¦£ï: 574238

zÀÆgÀªÁt ¸ÀSÉåUÀ¼ÀÄ:
+918257 236200 (L.«.Dgï.J¸ï.)
+918257 281700 (PÀbÉÃj)
+918257 281423 (PÀbÉÃj)
+918257 281224 (PÀbÉÃj)
+918257 281265 (²µÁ×ZÁgÀ «¨sÁUÀ)
+918257 281300 (¸À¥Àð¸ÀA¸ÁÌgÀ ¸ÉêÁ PËAlgï)
+918257 281400 (ªÀiÁ»w PÉÃAzÀæ)

¥sÁåPïì: +918257 281800

E-ªÉÄïï:
eokukkesubrahmanya@gmail.com (PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÁ¢üPÁj)
kukkesscounter@gmail.com (¸À¥Àð¸ÀA¸ÁÌgÀ ¸ÉêÁ PËAlgï)

«±ÉõÀ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ
±ÀÄzÀÞ µÀ¶×, D±ÉèõÀ £ÀPÀëvÀæ, KPÁzÀ² - ¢£ÀUÀ¼ÀÄ, ²æÃPÀȵÀÚ d£ÁäµÀ׫Ä, ªÀĺÁ²ªÀgÁwæ.more

GvÀìªÀ ¢£ÀUÀ¼ÀÄ

  • ªÀĺÁgÀxÉÆÃvÀìªÀ - 02/12/2019
  • aPÀÌ gÀxÉÆÃvÀìªÀ
  • ©Ã¢AiÀÄ°è ZÀAzÀæªÀÄAqÀ® GvÀìªÀ
  • ©Ã¢AiÀÄ°è ºÀÆ«£À vÉÃj£À GvÀìªÀ
  • ¥ÀÄgÀĵÀgÁAiÀÄ MAn£ÉêÀÄ
more

¸ÉêÉUÀ¼À ¥ÀnÖ ºÁUÀÆ zÀgÀ

  • ¸À¥Àð¸ÀA¸ÁÌgÀ - £ÁUÀ¥ÀæwµÉ×
  • ªÀĺÁgÀxÉÆÃvÀìªÀ
  • D±ÉèõÀ §°
  • QëÃgÁ©üµÉÃPÀ
  • ¢Ã¥ÁgÁzsÀ£ÉAiÀÄÄPÀÛ gÀAUÀ¥ÀÆeÉ
more